Danh mục Cơ quan, tổ chức Việt Nam

Cơ quan, tổ chức về GMP tại Việt Nam

Hiệp hội sản xuất kinh doanh dược VNPCA

  Website chính thức của Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược

Cục quản lý dược Việt Nam

  Website chính thức của Cục quản lý Dược