Danh mục Điều khiển tự động

Hiểu biết có bản về hệ thống BMS - Building Management System

 Thế nào là BMS hay còn dược gọi là hệ thống quản lý tòa nhà? Tóm lại, hệ thống BMS ngoài ra còn được gọi là BAS hay tào quản lý tự động tòa nhà trên nền tảng máy tính, làm...