Danh mục Kiến thức chung phòng sạch

Các yêu cầu về quản lý nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn GMP EU

Quản lý nguyên vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng của sản phẩm thuốc. Các nhà sản xuất sản phẩm trung gian và / hoặc Thành phần dược phẩm hoạt tính  (API) nên...

Các yêu cầu về trang thiết bị sử dụng hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc

Yêu cầu của GMP đối với các trang thiết bị sử dụng để sản xuất dược phẩm Thiết bị được sử dụng trong sản xuất sản phẩm trung gian và Thành phần dược phẩm hoạt tính (API) phải có thiết kế...

Phân tích các nguyên nhân về lỗi chất lượng dược phẩm theo yêu cầu của GMP EU

Thủ tục điều tra và ra quyết định theo tiêu chuẩn GMP EU Các thông tin báo cáo liên quan đến lỗi chất lượng phải được ghi lại, trong đó bao gồm tất cả các thông tin chi tiết. Hiệu lực...

Các nguyên tắc trong thu hồi sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP EU

Nguyên tắc chung của việc thu hồi sản phẩm thuốc theo quy định của GMP EU Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và động vật, cần có một hệ thống và các thủ tục thích hợp để ghi lại, đánh...

5 yêu cầu cơ bản của GMP EU đối với doanh nghiệp sử dụng hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc

1. Yêu cầu của GMP EU đối với Cơ sở sản xuất sử dụng hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc Cơ sở sản xuất được sử dụng trong sản xuất sản phẩm trung gian và thành phần dược phẩm...

Đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn GMP EU

Yêu cầu về đào tạo nhân lực theo quy định GMP EU Nhà sản xuất phải có chương trình đào tạo đối với tất cả người nhân viên, những người tham gia vào sản xuất, các khu vực lưu trữ hoặc...