Phòng thí nghiệm màu sắc sợi - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai

Phòng thí nghiệm màu sắc sợi - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai

Chủ đầu tư: Dệt nhuộm Sunrise Luenthai

Thời gian: 2014

Địa điểm: KCN Bảo Minh, Nam Định

Dịch vụ: Lắp đặt phòng thí nghiệm cấp độ cao (thí nghiệm màu sắc sợi)