Tư vấn GMP EU, PIC/S, WHO

Tư vấn GMP EU, PIC/S, WHO

Tư vấn tổng thể về GMP, giấy chứng nhận, đào tạo nhân sự và các giải pháp cho các nhà máy: giải pháp kỹ thuật, giải pháp kiến trúc xây dựng, giải pháp quy trình công nghệ, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức công việc

  • Tư vấn tổng thể về GMP
  • Tư vấn về cấp giấy chứng nhận GMP
  • Đào tạo nhân sự
  • Tư vấn trong các vấn đề: Lập dự án mới; Cải thiện nâng cấp; Sửa chữa thay thế thuộc hệ thống nhà máy GMP