Phòng ổn định nhiệt độ, độ ẩm - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai

Phòng ổn định nhiệt độ, độ ẩm - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai Phòng ổn định nhiệt độ, độ ẩm - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai Phòng ổn định nhiệt độ, độ ẩm - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai Phòng ổn định nhiệt độ, độ ẩm - Dệt nhuộm Sunrise Luenthai

Chủ đầu tư: Dệt nhuộm Sunrise Luenthai

Thời gian: 10/ 2014

Địa điểm: KCN Bảo Minh, Nam Định

Dịch vụ: Lắp đặt Phòng ổn định nhiệt độ, độ ẩm (nhiệt độ 21+-1, độ ẩm 65% +- 5)