Yêu cầu về nguyên liệu theo tiêu chuẩn GMP EU

Yêu cầu về nguyên liệu sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP 

Việc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và duy trì các nhà cung cấp nguyên liệu, cùng với việc mua và chấp nhận của họ, phải được lập thành văn bản như một phần của hệ thống chất lượng dược phẩm. Mức độ giám sát phải tương xứng với rủi ro do các nguyên liệu riêng lẻ gây ra, có tính toán đến nguồn gốc, quy trình sản xuất, mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng và mục đích sử dụng cuối cùng mà nguyên liệu được đưa vào sản phẩm thuốc. Cần duy trì bằng chứng hỗ trợ cho từng nhà cung cấp / phê duyệt vật liệu. Nhân viên tham gia vào các hoạt động này cần có kiến ​​thức về các nhà cung cấp, chuỗi cung ứng và các rủi ro liên quan. Nếu có thể, nguyên liệu nên được mua trực tiếp từ nhà sản xuất nguyên liệu.

Nguyên liệu sản xuất thuốc

Các yêu cầu chất lượng do nhà sản xuất thiết lập đối với nguyên liệu phải được thảo luận và thống nhất với nhà cung cấp. Các khía cạnh thích hợp của quá trình sản xuất, thử nghiệm và kiểm soát, bao gồm các yêu cầu về xử lý, ghi nhãn, đóng gói và phân phối, khiếu nại, thu hồi và quy trình loại bỏ phải được ghi thành văn bản trong thỏa thuận chất lượng chính thức hoặc thông số kỹ thuật.

Để được phê duyệt và duy trì các nhà cung cấp hoạt chất và tá dược, cần có những điều sau:

Yêu cầu về hoạt chất theo tiêu chuẩn GMP EU

Cần thiết lập truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng và các rủi ro liên quan, từ nguyên liệu ban đầu của hoạt chất đến thành phẩm để đánh giá và xác minh định kỳ. Cần áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm rủi ro đối với chất lượng của hoạt chất.

Chuỗi cung ứng và hồ sơ truy xuất nguồn gốc cho từng hoạt chất (bao gồm cả nguyên liệu ban đầu của hoạt chất) phải có sẵn và được lưu giữ bởi nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm thuốc có trụ sở tại EEA.

Việc đánh giá phải được thực hiện tại các nhà sản xuất và phân phối các hoạt chất để xác nhận rằng họ tuân thủ các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt và thực hành phân phối tốt. Người có giấy phép sản xuất phải tự mình hoặc thông qua một tổ chức đại diện xác minh sự tuân thủ đó theo hợp đồng. Đối với các sản phẩm thuốc thú y, cần tiến hành đánh giá dựa trên rủi ro.

Tá dược sản xuất thuốc

Các cuộc kiểm phải có thời hạn và phạm vi thích hợp để đảm bảo rằng đánh giá GMP được thực hiện; cần xem xét khả năng lây nhiễm chéo từ các vật liệu khác trên công trường. Báo cáo phải phản ánh đầy đủ những gì đã được thực hiện và thấy được trong cuộc kiểm tra với mọi khiếm khuyết được xác định rõ ràng. Mọi hành động khắc phục và phòng ngừa bắt buộc phải được thực hiện.

Các cuộc đánh giá tiếp theo nên được thực hiện theo các khoảng thời gian được xác định bởi quy trình quản lý rủi ro chất lượng để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn và tiếp tục sử dụng chuỗi cung ứng đã được phê duyệt.

Yêu cầu về tá dược theo tiêu chuẩn GMP EU

Tá dược và nhà cung cấp tá dược phải được kiểm soát một  dựa trên kết quả của việc đánh giá rủi ro chất lượng của ‘Hướng dẫn về đánh giá rủi ro để xác định mức độ phù hợp của  Thực hành Sản xuất Tốt đối với tá dược của các sản phẩm dùng cho người’.

Đối với mỗi lần vận chuyển nguyên liệu, các vật chứa, bao bì phải được kiểm tra tính toàn vẹn và sự tương ứng đối với phiếu giao hàng, đơn đặt hàng, nhãn của nhà cung cấp và thông tin về nhà sản xuất và nhà cung cấp đã được phê duyệt được duy trì bởi sản phẩm thuốc. 

Nếu cùng một vật liệu nhưng được giao từ các lô khác nhau thì mỗi lô phải được coi là riêng biệt để lấy mẫu, thử nghiệm và xuất xưởng.

Nguyên liệu trong khu vực bảo quản phải được dán nhãn thích hợp. Nhãn phải có ít nhất các thông tin sau:

  • Tên được chỉ định của sản phẩm và mã nội bộ tham chiếu nếu có;
  • Số lô được đưa ra khi nhận;
  • Nội dung trạng thái (ví dụ: cách ly, thử nghiệm, xuất xưởng, bị từ chối);
  • Hạn sử dụng hoặc ngày quá thời hạn;

Cần có các thủ tục hoặc biện pháp thích hợp để đảm bảo nhận dạng thành phần bên trong mỗi thùng chứa nguyên liệu. 

Chỉ những nguyên liệu đã được bộ phận Kiểm tra Chất lượng phát hành và đang trong thời gian thử nghiệm lại mới được sử dụng.

Các nhà sản xuất thành phẩm có trách nhiệm kiểm tra mọi nguyên liệu ban đầu như được mô tả trong hồ sơ cấp phép lưu hành. Họ có thể sử dụng kết quả thử nghiệm từng phần hoặc toàn bộ từ nhà sản xuất nguyên liệu đã được phê duyệt, nhưng tối thiểu phải thực hiện thử nghiệm nhận dạng của từng lô.

Sản phẩm thuốc

Cơ sở lý luận của việc thử nghiệm thuê ngoài cần được chứng minh và lập thành văn bản và đáp ứng các yêu cầu sau:

Cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát phân phối (vận chuyển, bán buôn, bảo quản và giao hàng) để duy trì các đặc tính chất lượng của nguyên liệu.

Nhà sản xuất sản phẩm thuốc phải thực hiện đánh giá, tự mình hoặc thông qua bên thứ ba, vào những khoảng thời gian thích hợp dựa trên rủi ro tại (các) địa điểm thực hiện thử nghiệm (bao gồm cả lấy mẫu) nguyên liệu ban đầu để đảm bảo tuân thủ Thực hành Sản xuất Tốt và các thông số kỹ thuật và phương pháp thử được mô tả trong hồ sơ cấp phép lưu hành;

Giấy chứng nhận phân tích do nhà sản xuất / nhà cung cấp nguyên liệu phải được ký bởi người được chỉ định có trình độ và kinh nghiệm phù hợp. Chữ ký đảm bảo rằng mỗi lô đã được kiểm tra, và phù hợp với đặc điểm kỹ thuật sản phẩm đã thỏa thuận.

Nhà sản xuất sản phẩm thuốc phải có kinh nghiệm  trong việc giao dịch với nhà sản xuất nguyên liệu (bao gồm cả kinh nghiệm thông qua nhà cung cấp) bao gồm đánh giá các lô đã nhận trước đó và lịch sử tuân thủ. Bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong quá trình sản xuất hoặc thử nghiệm đều phải được xem xét;

Nhà sản xuất sản phẩm thuốc cũng phải thực hiện (hoặc thông qua phòng thí nghiệm theo hợp đồng được phê duyệt riêng) phân tích đầy đủ trong các khoảng thời gian thích hợp dựa trên rủi ro và so sánh kết quả với giấy chứng nhận phân tích của nhà sản xuất nguyên liệu hoặc nhà cung cấp để kiểm tra độ tin cậy của kết quả. Nếu thử nghiệm này xác định được bất kỳ sự khác biệt nào thì cần tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp thích hợp. Việc chấp nhận các chứng chỉ phân tích từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp vật liệu nên được ngừng cho đến khi các biện pháp này được hoàn thành.

Nguyên liệu  chỉ nên được phân phối bởi những người được chỉ định, theo một quy trình bằng văn bản, để đảm bảo rằng các nguyên liệu bên trong các vật chứa sạch và có dán nhãn thích hợp, được cân hoặc đo chính xác.

Trọng lượng, thể tích của mỗi nguyên liệu phải được kiểm tra độc lập và ghi lại.

Vật liệu được phân phối cho mỗi lô phải được để chung và dán nhãn rõ ràng.